חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש

מרכז רפואי גריאטרי, בית חולים שמואל הרופא - עמוד הבית

בית החולים שמואל הרופא מסונף לבי”ס לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
חיפושדלג על חיפוש
מדינת ישראל
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מרפאה גריאטרית
מרפאה להערכה ויעוץ גריאטרי לאריכות חיים בריאים


במרכז הרפואי גריאטרי שמואל הרופא


 


בבית החולים "שמואל הרופא" מתקיימת מרפאה הגריאטרית שהינה מרפאה שמטרתה לספק  שירותים רפואיים שונים לאוכלוסייה המבוגרת, מגיל 65 ואילך. השירותים הרפואיים במרפאה הגריאטרית כוללים מתן ייעוץ על ידי רופאים מומחים בגריאטריה לגבי מכלול הבעיות הרפואיות והנפשיות מהן סובל האדם המבוגר (מעל גיל 65). ההערכה הגריאטרית המבוצעת על ידי הרופא המומחה בגריאטריה כוללת:


 


1. הערכת יכולותיו השכליות של האדם המבוגר.
2. האם האדם המבוגר סובל מבעיה נפשית כגון דיכאון.
3. בדיקה גופנית מקיפה של האדם המבוגר והערכת מצבו הרפואי על סך המחלות מהן הוא סובל.
4. איזון תרופתי – ביצוע הערכה של מידת נחיצות נטילת תרופות כאלו ו/או אחרות על ידי האדם המבוגר תוך התאמת טיפול תרופתי שיספק פתרון הולם למצבו הרפואי.
5. הערכה תפקודית של האדם המבוגר וזיהוי גורמים שבמידה ויטופלו, אזי מצבו  התפקודי ישתפר.
6. ברור נפילות חוזרות – אבחון הבעיה, זיהוי גורמי סיכון לנפילות ודרכים למניעת נפילות נוספות בעתיד.


7. ייעוץ לאורח חיים בריא ומניעת מחלות תלויות גיל.       


 


הפרעות זיכרון


אבחון וטפול בהפרעות זיכרון בגיל המבוגר (לדוגמא – דמנציה) ומתן ייעוץ לאדם ולבני משפחתו בתחום.


 


דיכאון


אבחון הבעיה, טפול מתאים ומעקב.


 


איזון תרופתי


ביצוע הערכה של מידת נחיצות נטילת תרופות כאלו ו/או אחרות על ידי האדם המבוגר. התאמת טפול תרופתי שיספק פתרון הולם למצבו הרפואי של האדם המבוגר.


 


ברור נפילות חוזרות


אבחון הבעיה, זיהוי גורמי סיכון לנפילות ודרכים למניעת נפילות נוספות בעתיד.


 


יעוץ לאורח חיים בריא ומניעת מחלות תלויות גיל


על בסיס אומדן ביו-מרקרים של הזדקנות ומדדים תפקודיים, יינתן יעוץ לרפואה מונעת ומותאמת אישית לאורח חיים בריא ומניעת מחלות זקנה.


 


Outpatient Clinic for Geriatric Assessment and Counselling for Healthy Longevity


At Shmuel Harofeh Geriatric Medical Center


 


The Shmuel Harofeh Geriatric Medical Center houses the Geriatric Clinic for Healthy Longevity, which is designed to provide diverse medical services to the elderly population, from the age of 65 onwards. The medical services in the geriatric clinic include the expert advice by physicians who specialize in geriatrics regarding the range of medical and mental problems that affect the older persons (over the age of 65). The geriatric evaluation and counselling performed by the geriatric specialists include:


 


1. Assessing the intellectual abilities of the older person.


2. Assessing whether the older person suffers from a mental problem such as depression.


3. A comprehensive physical examination of the older person and an assessment of his/her medical condition for the total of aging-related diseases from which he/she suffers.


4. Medication balancing - performing an assessment of the degree of necessity of taking certain medications by the older person while adjusting medications that will provide an appropriate solution to the patient’s medical condition.


5. Functional assessment of the older person and identification of factors that, if treated, the patient’s functional condition will improve.


6. Preventing fall recurrences - diagnosis of the problem, identification of risk factors for falls and ways to prevent further falls in the future.


7. Counseling for a healthy lifestyle and prevention of aging-related diseases.


 


Memory disorders


Diagnosis and treatment of memory disorders in old age (such as dementia) and providing advice to a person and their family on the subject.


 


Depression


Diagnosis of the problem, appropriate treatment and follow-up.


 


Medication balancing


Assessing the degree of necessity of taking these and/or other drugs by the older person. Adjusting medications that will provide an appropriate solution to the personal medical condition of the older person.


 


Preventing fall recurrences


Diagnosing the problem, identifying risk factors for falls and ways to prevent further falls in the future.


 


Advice for a healthy lifestyle and prevention of aging-related diseases


Based on assessing biomarkers of aging and functional metrics, advice will be given considering preventive and personalized interventions for a healthy lifestyle and prevention of aging-related diseases.


Амбулаторная клиника гериатрического обследования и консультирования для здорового долголетия


При гериатрическом медицинском центре Шмуэль Харофе


 


Гериатрический медицинский центр Шмуэль Харофе включает амбулаторную гериатрическую клинику здорового долголетия, целью которой является предоставление разнообразных медицинских услуг пожилым людям в возрасте от 65 лет. Медицинские услуги в гериатрической клинике включают в себя консультирование врачей-специалистов в области гериатрии, относительно медицинских и психических проблем, которым подвержены пожилые люди (старше 65 лет). Гериатрические обследования и консультации, проводимые специалистами-гериатрами, включают:


 


1. Оценка интеллектуальных способностей пожилого человека.


2. Оценка, страдает ли пожилой человек психическими расстройствами, такими как депрессия.


3. Комплексное медицинское обследование пожилого человека и оценка его/ее состояния здоровья на совокупность возраст-зависимых заболеваний.


4. Балансирование лекарств - оценка степени необходимости приема тех или иных лекарств пожилым человеком, с подбором лекарств, способных предоставить эффективное решение, соответствующее его состоянию здоровья.


5. Функциональная оценка пожилого человека и выявление факторов, благодаря коррекции которых его функциональное состояние улучшится.


6. Предотвращение рецидивов падений - диагностика проблемы, определение факторов риска падений и способы предотвращения дальнейших падений в будущем.


7. Консультации по здоровому образу жизни и профилактике возрастных заболеваний.


 


Нарушения памяти


Диагностика и лечение нарушений памяти в пожилом возрасте (таких как деменция) и консультирование пожилого человека и его семьи по данной теме.


 


Депрессия


Диагностика проблемы, соответствующее лечение и последующее наблюдение.


 


Балансирование лекарств


Оценка степени необходимости приема тех или иных лекарств пожилым человеком. Адаптация лекарств, способных предоставить эффективное решение, персонально соответствующее его состоянию здоровья.


 


Предотвращение рецидивов падений


Диагностика проблемы, определение факторов риска падений и способы предотвращения дальнейших падений в будущем.


 


Консультации по здоровому образу жизни и профилактике возрастных заболеваний


На основе оценки биомаркеров старения и функциональных показателей будут даны советы по профилактическим и персонализированным вмешательствам для осуществления здорового образа жизни и профилактики возрастных заболеваний.


 


 


 


 


 


 


 


 


עבור לתוכן העמוד