חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש

מרכז רפואי גריאטרי, בית חולים שמואל הרופא - עמוד הבית

בית החולים שמואל הרופא מסונף לבי”ס לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
חיפושדלג על חיפוש
מדינת ישראל
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פניות למידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מסדיר את זכותו של הציבור לקבלת מידע המצוי ברשות הציבורית, והכל בהתאם למגבלות החוק.

מבקש המעוניין לקבל מידע מבית החולים בהתאם לחוק חופש המידע, למעט בקשה לקבלת מידע רפואי על מטופל פלוני, יגיש בקשה מתאימה לממונה על חופש המידע בבית החולים, כמפורט להלן.

 

בקשה לקבלת מידע רפואי על מטופל פלוני, לרבות קבלת העתק מתיקו הרפואי, תוגש על ידי המבקש באופן ישיר למחלקת רשומות ומידע רפואי של בית החולים, על פי ההנחיות המופיעות באתר האינטרנט של בית החולים  

נתקבלה בקשה למידע לפי חוק חופש המידע, תימסר תשובה על ידי הממונה תוך 30 ימים מעת קבלתה. אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה על חופש המידע להאריך את זמן המענה לטיפול עד 90 ימים נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, יפנה בית החולים לאותו גורם על מנת לאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת בית החולים, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

 

על פי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרות, על פי התעריפים הקבועים בתקנות, כפי עדכונם מעת לעת, למעט אם מבקש המידע פטור מחובת תשלום אגרה. היה ולא ישולמו האגרות כפי דרישת הממונה, יופסק הטיפול בבקשה.

 

אופן הגשת בקשה למידע לפי חוק חופש המידע

 

1.      על מבקש המידע להבהיר בפנייתו באופן ברור ומדוייק מהו המידע המבוקש. יש לציין על גבי הבקשה את פרטי ההתקשרות עם המבקש.

2.      לשם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה ויחתום על התחייבות לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. ראה למטה כתב ההתחייבות.

3.      המבקש יצרף לבקשה אסמכתא בדבר תשלום האגרה וכתב התחייבות חתום על ידו.

4.      היה ולאחר בדיקת הבקשה, יימצא כי המבקש נדרש לשלם אגרות נוספות כגון אגרת טיפול או אגרת הפקה בשיעור העולה על 160 ש"ח, יודיע בית החולים למבקש בדבר שיעור האגרות אותן הוא נדרש לשלם.

5.      היה ולא ישלם המבקש את האגרות, יופסק הטיפול בבקשה.

6.      ניתן להגיש את הבקשה לידי הממונה על חוק חופש המידע,  עו"ד מיכל צברי דוד כתובת דוא"ל     Meida-shmuel-Harofe@MOH.HEALTH.GOV.IL

      טלפון - 08-9258822

      פקס – 08-9237156

            שיעורי האגרה

 

סוג האגרה

סכום

הערות

אגרת בקשה

 21₪ עבור כל בקשה

אגרת חובה לתחילת הטיפול, למעט אם המבקש פטור מחובת תשלום אגרה, בהתאם לתקנות. ללא תשלום האגרה, לא תטופל הבקשה.

האגרה לא תושב לפונה גם אם הבקשה תידחה.

אגרת טיפול:
שעות עבודה ממונה
שעות עבודה איש מקצוע
שעות עבודה יועץ משפטי

שעות עבודה צוות טכני

32 ₪  עבור כל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית 

בחישוב השעות נכללים גם איתור המידע, מיונו וטיפול במידע

אגרת הפקה:

0.21 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב

2.67 ₪ לכל תקליטור מחשב

אין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ₪

אחר

עלות הסרטה או הקלטה

 

 

 

 

 אופן תשלום האגרה

 

ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות:

 

1.      באמצעות ביצוע העברה בנקאית ישירות לבנק הדואר חשבון מספר 0134079- ע"ש משרד הבריאות, בית החולים "שמואל הרופא" . יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר ביצוע העברה בנקאית.

2.      באמצעות שובר תשלום, אותו ניתן לקבל בגזברות בית החולים. את השובר יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מספר 0134079.  יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר תשלום השובר.  

3.      באמצעות תשלום בגזברות בית החולים בצ'ק, בכרטיס אשראי או במזומן. יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר תשלום.  

 

להלן פרטי התקשרות עם גזברות בית החולים:

טל: 08-9258715-8

פקס : 08-9258667

 

לכתב התחייבות - לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד